Mevzuatlar

4735 Sayılı Kanun

8259

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ

KANUNU

Kanun Numarası
: 4735

Kabul Tarihi
: 5.1.2002

Yayımlandığı R.Gazete
: Tarih: 22/1/2002
Sayı: 24648

Düstur
: Tertip
: Cilt: Sayfa:

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri

Mevzuatın Devamını Okuyun 4735 Sayılı Kanun